Home Anunturi Produse Militare Produse cu dublă utilizare Produse Chimice Produse Biologice
:: Produse Biologice » Neproliferarea armelor biologice

 

Vizitatori: 374.728


Ultima actualizare:
6-1-2020

Grupul Australia

1. Prezentare generală
Grupul Australia este un aranjament informal al cărui obiectiv este ca ţările exportatoare, sau cele în care se face transferul, să reducă la minimum riscul proliferării armelor chimice şi biologice (ACB). Grupul se întruneşte anual pentru a discuta despre modalităţile de creştere a eficienţei măsurilor luate de ţările participante în privinţa acordării licenţelor naţionale de export, pentru a împiedica proliferatori să obţină materiale pentru programe de dezvoltare a ACB.
Eficienţa cooperării între statele participante la Grupul Australia depinde exclusiv de un angajament comun în ceea ce priveşte obiectivele de neproliferare a ACB, precum şi de consolidarea măsurilor lor naţionale. Consideraţii cheie în formularea măsurilor de acordare a licenţelor de export ale participanţilor sunt:
–    să fie eficiente în împiedicarea producerii de arme chimice şi biologice;
–    să fie practice şi rezonabil de uşor de pus în aplicare, şi
–    să nu împiedice comerţul legitim de materiale şi echipamente.
Toate statele participante la Grupul Australia sunt state părţi atât la Convenţia privind interzicerea armelor chimice (CWC) cât şi la Convenţia privind interzicerea armelor biologice (BWC) şi sprijină cu fermitate eforturile din cadrul acestor convenţii pentru a salva umanitatea de ACB.

2. Istoricul grupului
La începutul anului 1984, o echipă desemnată de Organizaţia Naţiunilor Unite, a constatat că Irakul a folosit arme chimice (AC) în războiul cu Iran, încălcând Protocolul de la Geneva din 1925 şi că cel puţin unele dintre substanţele chimice precursoare şi materialele pentru programul său de dezvoltare a AC au fost obţinute prin canale comerciale legitime. Drept urmare, mai multe ţări au introdus controale la export pentru anumite produse chimice care ar putea fi folosite la fabricarea AC.
Aceste controale au suferit de o lipsă de uniformitate şi curând a devenit evident că existat tentative de ecitare a acestor controale. Acest lucru a făcut ca Australia să propună o reuniune a ţărilor cu sisteme de control al exporturilor în scopul armonizării măsurile naţionale de acordare a licenţelor şi de a consolida cooperarea. Prima reuniune, a ceea ce a devenit ulterior cunoscut ca Grupul Australia, a avut loc la Bruxelles, în iunie 1985. În cadrul acestei reuniuni, cele 15 ţări participante şi Comisia Europeană au fost de acord că este importantă eficientizarea sistemului existent de control al exporturilor pentru a preveni răspândirea de AC.
De atunci, grupul sa întâlnit în mod regulat, iar reuniunile anuale se ţin la Paris. Domeniul de aplicare al controlului exporturilor discutat în cadrul grupului a evoluat pentru a răspunde ameninţărilor şi provocărilor emergente. Dovezile privind deturnarea materialelor cu dublă utilizare către programele de arme biologice de la începutul anilor 1990, a condus participanţii la adoptarea unui control al exporturilor privind agenţi biologici specifici. Listele de control elaborate de Grup au fost extinse pentru a include tehnologii şi echipamente care pot fi folosite în procesul de fabricare sau utilizarea armelor chimice şi biologice.
Numărul de ţări care participă în cadrul Grupului Australia a crescut de la 15 în 1985, până la 40, plus Comisia Europeană, în prezent.

3. Obiective
Armele chimice şi biologice (ACB) au efecte nediscriminatorii şi mortale – fiind cunoscute încă din antichitate. Acestea au fost utilizate pentru prima dată pe scară largă în Primul Război Mondial, soldaţii fiind expuşi la gaze otrăvitoare, inclusiv fosgen şi iperită de sulf (un agent vezicant). Rezultatul a fost peste un milion de victime şi aproximativ 100.000 de decese. Utilizarea de către Irak a AC sub formă de agenţi neuroparalizanţi şi iperită în războiul cu Iran şi folosirea în 1995 a gazului sarin în atacul de la metroul din Tokyo, oferă exemple terifiante cu privire la efectele inumane ale folosirii acestor arme.
Obiectivul principal al statelor participante la Grupul Australia este impunerea unor reguli pentru acordarea licenţelor astfel încât să se asigure că exporturile de anumiţi agenţi chimici şi biologici, precum şi de instalaţii şi echipamente de producţie cu dublă utilizare din domeniul chimic şi biologic, nu contribuie la răspândirea ACB. Grupul realizează acest lucru prin armonizarea măsurilor naţionale de acordare a licenţelor de export ale statelor participante. Activităţile grupului sunt deosebit de importante, dat fiind faptul că industria chimică şi biotehnologică la nivel internaţional reprezintă o ţintă pentru proliferatori, fiind o sursă de materiale pentru programele de dezvoltare a ACB.
Participanţii au recunoscut de la bun început că măsurile de acordare a licenţelor de export nu sunt un substitut pentru respectarea strictă şi universală a Protocolului de la Geneva din 1925, Convenţia privind interzicerea armelor  biologice şi cu toxine din 1972 (BWC) şi Convenţia privind interzicerea armelor chimice (CWC). Toţi participanţii acestui grup sunt state părţi la ambele Convenţii amintite mai sus (BWC şi CWC). Sprijinul pentru realizarea obiectivelor acestor convenţii rămâne obiectivul predominant al participanţilor acestui grup. Măsurile de acordare a licenţelor de export instituite de către participanţi ajută la punerea în aplicare a obligaţiilor esenţiale în cadrul CWC (articolul I, 1 (a) şi (d)) şi BWC (articolele I şi III).
Măsurile de acordare a licenţelor de export demonstrează, de asemenea, determinarea participanţilor de a evita, nu numai implicarea directă dar şi cea accidentală, în răspândirea ACB şi să-şi exprime opoziţia faţă de utilizarea acestor arme. De asemenea, este în interesul firmelor comerciale, a institutelor de cercetare şi a guvernelor acestora de a se asigura că acestea nu furnizează în mod accidental echipamente şi produse chimice, sau echipamente şi agenţi biologici pentru a fi utilizate la fabricarea de ACB. La nivel mondial, industria chimică şi biologică sprijină cu fermitate acest principiu.

4. Activităţile grupului
Grupul Australia este un aranjament informal. Scopul reuniunilor AG este de a explora posibilităţile de creştere a eficienţei controalelor existente, inclusiv prin schimbul de informaţii, armonizarea măsurilor naţionale şi, dacă este necesar, luarea în considerare a introducerii de măsuri suplimentare.
Toţi participanţii folosesc măsuri de acordare a licenţelor pentru 63 de precursori pentru arme chimice. Participanţii solicită, de asemenea, licenţe pentru exportul anumitor produse specifice:
- instalaţii cu dublă utilizare de producţie a substanţelor chimice şi,  echipamentele şi tehnologia aferentă;
- agenţi patogeni ai plantelor;
- agenţi patogeni ai animalelor;
- agenţi biologici, şi
- echipament cu dublă utilizare de producţie a materialelor biologice şi tehnologia aferentă.
Produsele de mai sus reprezintă baza "listelor comune de control" ale Grupului, care au fost dezvoltate de-a lungul consultărilor de grup şi sunt modificate la anumite intervale de timp pentru a asigura menţinerea eficienţei acestora. Măsurile convenite prin reuniuni ale grupului sunt aplicate la nivel naţional, deşi toţi participanţii sunt de acord ar fi mult mai eficient dacă măsuri similare ar fi introduse de către toţi exportatorii potenţiali de echipamente şi produse chimice şi biologice relevante precum şi de potenţialele ţări în care se face transbordarea. Conform acestor măsuri, exporturile sunt refuzate doar dacă există un motiv de îngrijorare bine întemeiat cu privire la o posibilă deturnare în scopuri de ACB.
Participanţii la AG încurajează toate ţările să ia măsurile necesare pentru a se asigura că acestea şi industriile lor nu contribuie la răspândirea de ACB. Măsurile de acordare a licenţelor de export demonstrează determinarea ţărilor participante la AG de a evita implicarea în proliferarea acestor arme şi, implicit, încălcarea legislaţiei şi normelor internaţionale. În afară de conformitatea cu prevederile de neproliferare din CWC şi BWC, astfel de măsuri sunt necesare în toate statele pentru a asigura conformitatea şi cu Rezoluţia 1540 a Consiliului de Securitate a ONU.

5. Linii Directoare pentru transferurile produselor sensibile chimice şi biologice
Scopul Liniilor Directoare este de a limita riscurile de proliferare şi terorism pentru armele chimice şi biologice (ACB) prin controlul transferurilor tangibile şi intangibile care ar putea contribui la activităţi legate de ACB ale statelor sau actorilor non-statali, în conformitate cu articolul III din Convenţia privind interzicerea armelor biologice, cu articolul I din Convenţia privind interzicerea armelor chimice şi cu toate rezoluţiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. În conformitate cu articolul X din Convenţia privind interzicerea armelor biologice şi articolul XI din Convenţia privind interzicerea armele chimice, aceste Linii Directoare nu sunt destinate să împiedice comerţul cu produse chimice sau biologice sau cooperarea internaţională care nu ar putea contribui la activităţi legate de ACB sau la terorism. Aceste Linii Directoare, inclusiv listele de control ale AG, precum şi amendamentele ulterioare, formează baza pentru controlul transferurilor către orice destinaţie sub jurisdicţia sau controlul naţional al Guvernului pentru materialele, echipamentele, tehnologiile şi produsele software care ar putea contribui la activităţi legate de ACB. Guvernul va implementa aceste Linii Directoare în conformitate cu legislaţia sa naţională.
Liniile Directoare se aplică fiecărui transfer al oricărui produs din listele de control ale AG. Cu toate acestea, rămâne la latitudinea Guvernului de a stabili dacă şi în ce măsură să extindă măsurile de aplicare a licenţierii în cazul transferurilor către destinaţii care prezintă garanţii puternice de neproliferare. Evaluarea tuturor transferurilor de produse din listele de control ale AG se va efectua cu multă vigilenţă. Transferurile vor fi refuzate în cazul în care Guvernul consideră, pe baza informaţiilor disponibile şi în urma evaluării factorilor incluşi în paragraful 3, că se intenţionează ca produsele să fie utilizate într-un program de arme chimice şi biologice sau terorism cu ACB sau că există un risc semnificativ de deturnare. Prin urmare, decizia privind transferurile  rămâne la latitudinea stricta a Guvernului.
În îndeplinirea scopurilor acestor Linii Directoare un rol important îl are legislaţia naţională  în domeniul controlului exporturilor, incluzând controlul aplicării şi sancţiunile pentru încălcarea acesteia.
Pentru îndeplinirea scopurilor Liniilor Directoare, evaluarea solicitărilor de export va lua în considerare următoarea listă neexhaustivă de factori:
a)    Informaţii despre proliferare şi terorism ce implică ACB, incluzând orice activitate care implică proliferarea sau terorismul, ori despre implicarea în activităţi de achiziţii clandestine sau ilegale, a părţilor din tranzacţia respectivă;
b)    Capacităţile şi obiectivele activităţilor chimice şi biologice ale statului primitor;
c)    Semnificaţia transferului având în vedere: 1) concordanţa destinaţiei finale declarate, incluzând orice asigurare semnificativă transmisă de către statul primitor sau utilizator final; şi 2) potenţiala dezvoltare a ACB;
d)    Rolul distribuitorilor, brokerilor sau altor intermediari în transferul respectiv, inclusiv, dacă este cazul, capacitatea lor de a prezenta un certificat de utilizator final autentificat în care să fie specificaţi atât importatorul cât şi utilizatorul final, precum şi credibilitatea asigurării că produsul va ajunge la utilizatorul final declarat;
e)    evaluarea destinaţiei finale a transferului, inclusiv dacă transferul a fost refuzat anterior către destinatarul final, dacă utilizatorul final a deturnat pentru scopuri neautorizate sau a extins domeniul oricărui transfer autorizat anterior, dacă utilizatorul final este capabil să manipuleze şi să depoziteze în siguranţă produsele transferate;
f)    amploarea şi eficacitatea sistemului de control al exporturilor în statul destinatar, precum şi în oricare dintre statele intermediare.
g)    modul de aplicare a acordurilor multilaterale din domeniu, inclusiv BTWC şi CWC.
În conformitate cu legislaţia naţională şi experienţa sa, Guvernul verifică, înainte de a autoriza transferul unui produs controlat de AG: a) că produsele nu se intenţionează a fi reexportate; b) daca vor fi reexportate, produsele sa fie controlate de guvernul statului primitor conform acestor linii directoare; sau c) că obţine garanţii satisfăcătoare privind asigurarea împotriva oricărui retransfer către un stat terţ.
Obiectivul Liniilor Directoare trebuie să se aplice şi transferului oricărui produs necontrolat de AG, conţinând una sau mai multe componente controlate, în care componenta sau componentele controlate constituie principalul element al produsului şi pot fi uşor deturnate sau folosite în alte scopuri. (Pentru a judeca dacă respectiva componentă sau componentele controlate sunt considerate element principal, Guvernul va evalua factorii: cantitatea, valoarea, know-how-ul implicat şi alte circumstanţe speciale care ar putea stabili componenta sau componentele controlate ca element principal al produselor procurate.) Obiectivele acestor linii directoare trebuie să se aplice şi transferului unei instalaţii întregi, de orice mărime, care a fost proiectată pentru producerea oricărui agent de ACB sau a precursorilor controlaţi de AG.
Guvernele îşi rezervă dreptul: a) de a aplica condiţii suplimentare pentru transfer, dacă consideră necesar; b) de a aplica liniile directoare produselor care nu se află pe listele de control ale AG; şi c) de a aplica măsuri pentru restricţionarea exporturilor din alte motive ale politicii interne, în conformitate cu obligaţiile sale prevăzute în tratate.
Pentru promovarea aplicării efective a Liniilor Directoare, Guvernele va face schimb de informaţii relevante cu alte guverne care aplică aceleaşi Linii Directoare.
Guvernele încurajează aderarea tuturor statelor la aceste Linii Directoare în interesul păcii şi securităţii internaţionale.
Suplimentar, participanţii la AG, ţinând cont de obligaţiile asumate prin BTWC şi CWC, precum şi în conformitate cu legislaţia lor naţională, au decis, după o atentă analiză, să respecte şi următoarele prevederi.
"Catch-all"
1. Statele participante se asigură ca reglementările lor să cuprindă următoarele:
 a) autorizarea transferului produselor necuprinse în listă, în situaţia în care exportatorul este informat de către autorităţile competente ale statului participant în care el este stabilit, că produsele respective, în întregime sau în parte, ar putea fi folosite în legătura cu ACB;
 b) notificarea autorităţilor în cazul în care exportatorul are cunoştinţă că produsele necuprinse în listă pot contribui la astfel de activităţi, situaţie în care autorităţile vor decide dacă este indicat să se efectueze exportul produselor care fac obiectul autorizării.
2. Statele participante sunt încurajate să furnizeze informaţii despre aceste măsuri în mod regulat şi să schimbe informaţii despre refuzurile stabilite în conformitate cu clauza "catch-all", semnificative pentru scopurile AG.
No Undercut Policy
În conformitate cu procedurile agreate de AG, o licenţă pentru un export, care este esenţial identic cu un refuz al unui stat participant la AG, nu poate fi acordată de un alt stat participant decât după consultarea acestuia, cu condiţia ca licenţa să nu fie expirată sau anulată.
 Esenţial identic înseamnă aceeaşi substanţă chimică ori acelaşi agent biologic sau, în cazul echipamentului cu dublă utilizare, echipament care are specificaţii şi performanţe identice sau similare cu ale produsului vândut aceluiaşi destinatar. Sintagma No Undercut Policy nu se aplică refuzurilor de produse supuse reglementărilor de catch-all la nivel naţional.
Abordări comune
Participanţii la AG implementează liniile directoare în conformitate cu abordările comune acceptate în cadrul AG asupra noţiunilor de utilizator final şi de amestecuri de substanţe chimice.
Comerţul în Uniunea Europeana
În ceea ce priveşte comerţul în cadrul Uniunii Europene, fiecare stat membru al acesteia va implementa Liniile Directoare în lumina angajamentelor sale ca stat membru al Uniunii.
Activităţi de intermediere
Membrii AG trebuie să stabilească măsuri împotriva unor activităţi ilicite, care să le permită să acţioneze asupra activităţilor de intermediere legate de produsele menţionate în listele de control AG, care ar putea contribui la activităţile legate de ACB. Participanţii AG vor face toate eforturile pentru a pune în aplicare aceste măsuri, în conformitate cu legislaţia naţională şi practicile juridice existente.


Documente aferenteLegături utile